Номгӯи мавзӯъҳои эссе аз фанни забон ва адабиёти тоҷик барои довталабони соли таҳсили 2018-2019

08-02-2018
Бо фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.02.2018, №355 тасдиқ шудааст

Мавзӯъҳо аз адабиёти классикӣ
 
1. Рӯзгор ва осори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
2. Ақидаҳои ватандӯстӣ дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ
3. Ҳаёт ва эҷодиёти Носири Хусрав
4. Рӯзгор ва мероси адабии Низомии Ганҷавӣ  
5. Мавзӯъ ва мундариҷаи рубоиёти Умари Хайём
6. «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Балхӣ – асари таълимию ахлоқӣ
7. Мазмун ва мундариҷаи «Рисолаи дилкушо»-и Убайди Зоконӣ
8. Рӯзгор ва мероси адабии Амир Хусрави Деҳлавӣ
9. Мазмун ва мундариҷаи «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ
10. Ҳофизи Шерозӣ - устоди ғазал
11. Камоли Хуҷандӣ - шоири лирик 
12. Бадриддин Ҳилолӣ –шоири ғазалсаро
13. «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ ва аҳамияти тарбиявии он
14. Рӯзгор ва мероси адабии Абдураҳмони Мушфиқӣ
15. Мақоми ҳунармандон дар лирикаи Сайидои Насафӣ
16. Мавзӯъ ва мундариҷаи асосии «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ
17. Ҳаёт ва эҷодиёти Мирзо Абдулқодири Бедил
18. Рӯзгор ва мероси адабии Соиби Табрезӣ 
19. Рӯзгор ва осори Аҳмади Дониш
20. Шамсиддин Шоҳин ва достони «Лайлӣ ва Маҷнун»-и ӯ
 
Мавзӯъҳо аз адабиёти муосир
 
1. Садриддин Айнӣ - асосгузори адабиёти муосири тоҷик 
2.  Рӯзгор ва осори Абулқосими Лоҳутӣ
3. Рӯзгор ва мероси адабии Абусалом Деҳотӣ 
4. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Пайрав Сулаймонӣ
5. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Ҳабиб Юсуфӣ
6. Мавзӯи сулҳу дӯстӣ дар эҷодиёти М.Турсунзода
7. Таҳлили ғоявии романи «Фирдавсӣ»-и Сотим Улуғзода
8. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Ҷалол Икромӣ
9. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Раҳим Ҷалил
10. Мавзӯъ ва мундариҷаи достони «Қишлоқи тиллоӣ»-и Мирсаид Миршакар
11. Таҳлили мундариҷавии романи «Палатаи кунҷакӣ»-и Фазлиддин Муҳаммадиев
12. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Мӯъмин Қаноат
13. Мавзӯи модар дар шеъри Лоиқ Шералӣ
14. Рӯзгор ва мероси адабии Бозор Собир
15. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Сайф Раҳимзоди Афардӣ
16. Рӯзгор ва осори адабии Саттор Турсун 
17. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Меҳмон Бахтӣ 
18. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Гулназар Келдӣ
19. Ҳаёт ва фаъолияти эҷодии Абдулҳамид Самад
20. Рӯзгор ва осори Гулрухсор

Мавзӯъҳои озод
 
1. Пешвои миллат – ҳомии миллат. 
2. Пайравони Пешвои миллатем!
3. Истиқлолияти давлатӣ  неъмати бебаҳои миллат аст
4. Суруди миллӣ - рукни муқаддаси давлатдорӣ 
5. Парчами Тоҷикистон – парчами ному нанги мо
6. Мазраи меҳру вафоям, Тоҷикистон!
7. Тоҷикистон – манбаи оби тоза
8. Далерӣ кун, ки майдон аз далер аст.
9. Зи ҷӯе, ки хӯрдӣ, аз он оби пок. 
10. Наврӯз ҷаҳонӣ шуд.
11. Ман ориёиям ва бо ин фахр мекунам.
12. Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият.
13. Модар – биҳишти орзуҳо.
14. Истиқлолияти давлатӣ – орзуи ҳазорсолаи мо.
15. Ман ҷавонам, ман ҷавонам, ман ҷавон!
16. Об рӯшноӣ аст!
17. Сухан дониста гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ.
18. Зиндагӣ бе орзу ширин набуд.
19. Магӯ нохуш, ки посух нохуш ояд.
20. Ҷаҳонро ба дониш тавон ёфтан.
21. Дониш андар дил чароғи равшан аст. 
22. Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст.
23. Вақтро ғанимат дон, он қадар ки битвонӣ.
24. Назди арбоби сухан мояи имон адаб аст.
25. Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор.
26. Симои устоди аввалини ман.
27. Нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад.
28. Ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биомӯз.
29. Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст.
30. Ҷашнҳои миллии мо
31. Либосҳои миллӣ – тараннумгари фарҳанги миллат.
32. Роғун – ояндаи дурахшони миллат.
33. Рӯ ба ваҳдат кун, ки он бахти тамоми давлат аст.
34. Роҳҳо пайвандгари дилҳоянд.
35. Бани одам аъзои якдигаранд.
36. Хотами мулки Сулаймон аст илм.
37. Забони ман – ҷаҳони ман.
38. Тоҷикам, бо Тоҷикистон зиндаам.
39. Бузургӣ ба ақл аст на ба сол.
40. Ҷаҳон бишнохт номи Тоҷикистонро
41. Душанбе - шаҳри орзуҳо
42. Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир.
43. Танзими расму оинҳо – осоиши зиндагӣ
44. Ман Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар.
45. Меҳргон - иди миллии таърихии мо 
46. Тоҷикистон Ватани Наврӯз аст
47. Нақши неругоҳҳои барқии обӣ дар рушди иқтисоди кишвар
48. Баҳор – арӯси сол
49. Ифтихори миллӣ - нишони ҷавонмардӣ
50. Баробарҳуқуқии зану мард - кафолати оилаи солим
51. Хидмат ба Модар - Ватан қарз аст.
52. Худшиносӣ аз шинохти худ сарчашма мегирад.
53. Сарҳади тоҷик забони тоҷик аст.
54. Тафаккури хештаншиносии ҷавонон
55. Ҳамқадами замон мебояд буд.
56. Тоҷикистон - кишвари ҳазор дарё.
57. Мактаб – махзани илму дониш
58. Нақши падар дар ташаккули шахсият
59. Таъсири мусиқӣ ба зиндагии инсон
60. Дарахти дӯстӣ биншон…
 
 
Наименование
тем эссе по предмету русский язык и литература для абитуриентов 2018 -2019 учебного года
 
Русская классическая  литература
1. Жизнь и творчество А.С.Пушкина
2. Содержание романа «Евгений Онегин» А.С.Пушкина.
3. Тема любви и дружбы в лирике А.С.Пушкина
4. Основные образы  в  повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»
5. Образ   Чацкого в комедии  «Горе от ума»  А.С. Грибоедова.
6. Сюжет и герои  поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»
7. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова
8. Образы  романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего  времени»
9. Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова
10. Жизнь  и творчество И.С. Тургенева
11. Сюжет и характеры  романа И.С. Тургенева «Отцы и дети»
12. Основные темы  лирики Ф.И. Тютчева
13. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского
14. Трагедия образа  Раскольникова  в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
15. Творчество Л.Н. Толстого
16. Трилогия Л.Н.Толстого в восприятии современного человека
17. Мой любимый герой в романе  Л.Н.Толстого «Война и мир»
18. Основные темы  и образы  романа «Война и мир» Л.Н. Толстого
19.   Образы  Андрея Балконского и Пьера Безухова (по роману Л.Н.Толстого  «Война и мир»)
20. Образ Катерины в драме А.Н.Островского «Гроза».
 
Русская литература ХХ века
 
1. Главные герои и содержание  пьесы М. Горького «На дне»
2. Сюжет и проблематика   рассказа «Старуха Изергиль» М. Горького
3. Гранатовый браслет А.И. Куприна – содержание  и образы
4. Мой любимый рассказ И.А. Бунина
5. Тема Родины в поэзии А. Ахматовой
6. Герои  и содержание романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
7. Основные темы поэзии С. Есенина
8. Родная природа в лирике С. Есенина
9. Поэзия В.В. Маяковского  
10. Жизнь и творчество М. Шолохова
11. «Тихий Дон» М. Шолохова –  содержание и герои романа-эпопеи
12.   Образ  Андрея Соколова  в рассказе М.А.Шолохова «Судьба человека»
13. Жизнь и творчество А.И. Солженицына
14. Образ Василия Теркина  в  поэме А.Т. Твардовского
15. Творчество  Е.А. Евтушенко
16. Рассказы В.М. Шукшина, проблематика и образы
17. Мой любимый рассказ В.М. Шукшина
18. В.Г. Распутин «Прощание с Матерой», содержание и герои
19. Человек на войне в трилогии  К.Симонова «Живые и мертвые»
20. Жизнь и  творчество  В.С. Высоцкого.
 
Свободная тематика
 
1. Моя страна.  Мой  Президент
2. Наш Президент – наша гордость
3. Моя родина – Таджикистан
4. Таджикистан в моей жизни
5. Праздник  «Навруз» –  мой любимый праздник
6. День независимости  Республики Таджикистана
7. День матери
8. День Конституции Республики Таджикистан
9. День Государственного Флага  Таджикистана
10. День Президента Республики Таджикистан
11. Символы нашей страны
12. День государственного языка  Республики Таджикистан
13. Современные праздники нашей страны 
14. Праздник Мехрган
15. Душанбе – мой родной город
16. Цвети мой край, Таджикистан
17. Красота родного  края (о природе Таджикистана)
18. Таджикистан – источник пресной воды
19. 2018 год - Год  туризма и народных ремесел Таджикистана
20. Памятник Исмоилу Сомони в городе Душанбе
21. Знание – сила
22. Без труда не вынешь и рыбку из пруда 
23. Таджикский язык – богатство  нации
24. Роль музыки в жизни человека 
25. Мой любимый писатель
26. Мой любимый поэт
27. Мама – самое дорогое слово для человека
28. В жизни всегда есть место подвигам
29. Друзья познаются в беде
30. Что такое совесть?
31. Мир вокруг меня
32. В человеке должно быть всё прекрасно 
33. Что такое благородство?
34. Человек и природа
35. Добро возвращается добром 
36. Человек, на которого хочется быть похожим
37. Все работы хороши - выбирай на вкус
38. Роль языка в жизни человека
39. Мой друг
40. Первый учитель в моей жизни
41. Человек удивительной судьбы
42. Дружба таджикского  и русского народов
43. Русский  язык – язык  межнационального общения Таджикистана
44. Человек – это звучит гордо
45. Молодежь – будущее нашей страны
46. Роль дружбы в жизни человека
47. Влияние природы на человека
48. Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца
49. Самое главное в дружбе – умение понять и прощать
50. Человек в поисках смысла
51. Сильные люди всегда просты
52. Моя будущая  профессия
53. Что такое человечность?
54. Что такое доблесть?
55. Вода - богатство нашей страны 
56. Любимое время года 
57. Книга и интернет в моей жизни
58. Герои не умирают 
59. Роль родителей в нашей жизни
60. Труд – основа жизни.